Mel & Kim - From a Whisper to a Scream

Started as a whisper
That you've been runnin' 'round
It was nothing I was sure of
But it really brought me down

And though I tried to fight it
It hur...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.