Ruff Ryders - 2 Tears in a Bucket

[Sheek]
Soon as I cop the nine, I pop the nine
When I take it out the box, I represent Lox
Now when I flow, you hit the rewind button
So I charge ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.