Birdman - Grindin' Making Money

This my nine-to-five
Still livin' all that I like
Grindin' makin' money
Grindin' makin' money
Grindin' makin' money
Grindin' makin' money

I gr...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.