Rupee - Do The Damn Thing

[Verse 1]
Outside inside
De place it ram
Dance floor tight
But we don't give a damn
Man hold yuh gal
And gal hold yuh man
And do the damn thing...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.