Snoop Dogg - Hell Yeah

Yeah, ha ha, Snoop Dogg
Dub C. Heh, yeah
All up in here, bay-bay.. Yeah
Uh-huh
Straight G thang, yeah

Code of the night is droppin these thangs...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.