O.C. - Your Life

featuring you NAST ?Nevaha?
[O.C.]
Uhh uhh
Yeah yeah
Hah hah
you NAST and O.C.
O.C. and you NAST
Yeah yeah
Medina style why'know?

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.