Kevon Edmonds - I Want You More

It¡¯s been three days
And two lonely nights
And I can¡¯t get you out of my mind
The way you put it on me
Was so amazing
That I can¡¯t wait ¡®til ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.