Kevon Edmonds - How Often

I betcha you left for work 'bout 10 minutes late
You didn't even wear the dress I bought
Didn't eat at our favorite spot
Baby, you found a new plac...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.