Michael W. Smith - How Long Will Be Too Long

(Tell me) How long will we grovel at the feet of wealth and power
(Tell me) How long will we bow down to that golden calf
How long will be too long ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.