Michael W. Smith - Overture/O Come All Ye Faithful

Sing choirs of angels
Sing in exultation
O sing all ye citizens of heav'n above
Glory to God
Glory in the highest

O come let us adore Him
O co...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.