Barbara Cook - I Didn't Know What Time It Was

Once I was young
Yesterday, perhaps
Danced with Jim and Paul
And kissed some other chaps

Once I was young
But never was naive
I thought I had ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.