Obie Trice - Got Some Teeth

Woo, damn
There's a lot of bitches up in here tonight boy
I'm about to get drunk
Let's hold down
Where the bar at?

Okay, okie dokey Obie's here...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.