E-40 - Do It to Me

[E-40] Charlie Hust`, Busta Bust`, let`s do it
[Busta]
Hehehehe, Flipmode, Sic-Wid-It
You know what`s best for you, you better get widdit

[E-40...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.