Yves Montand - Ce Monsieur La

Ce Monsieur là !

Ce Monsieur là vivait tranquille
Le nez, le front, le coeur moyen,
Il travaillait dans les textiles
Et son bureau lui plaisait bien,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.