Yves Montand - SI TOUS LES GARS DU MONDE

Refrain :
Si tous les gars du monde
Décidaient d'être copains,
Et partageaient un beau matin
Leurs espoirs et leurs chagrins ;
Si tous les gars du mon...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.