Marilyn Monroe - Incurably Romantic

I'm susceptible to stars in the skies,
I'm incurably romantic,
If they're told to me all covered with sighs,
The wildest of lies seems true.
Each ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.