Jodeci - Time & Place

Yeahhh
here I am sittin' in this fly ass hotel over Miami
just watching the birds fly over the ocean
I guess I'm kinda trippin'
cuz I'm kinda high...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.