Jodeci - Last Night's Letter

Oh, yeah, yeah
Yeah, baby, listen
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah
Oh, yeah, you

I was sitting at home
Thinking to myself
I started thinking 'bou...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.