Jodeci - P.I.B. 4 Play

ah baby let me change the station
this shit is tight
sorry, sorry
wait a minute, wait a minute baby
that's my song, turn that shit up

"I be ge...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.