Wyclef Jean - Intro/Court/Clef/Intro (Skit/Interlude)
*Tropical music playing in background*

Yo yo I want to give a shoutout to the world this is Wyclef
Cold chillin out here with my pin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.