Wyclef Jean - Celebrate

Ladies and gentleman, the preacher's son
Patti LaBelle is in the building

Let's celebrate, have a basement party
A barbeque how we used to do
On...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.