Barbara Cook - The Gentleman Is a Dope

The gentleman is a dope,
A man of many faults,
A clumsy Joe
Who wouldn't know
A rumba from a waltz.

The gentleman is a dope
And not my cup of ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.