Eminem - Rain Man

Dre (Em)
Yeah, definitely, definitely dope
Definitely, K-Mart
Yeah, yeah

You find me offensive? I find you offensive
For finding me offensive
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.