Eminem - Rush Ya Clique

[Chorus: Pace Won]
Bust your lip, rush ya clique, what?
Outs in the area tearing things up
Crush your chick, touch your trick, what?
Outs in the a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.