Eminem - 8 Miles and Runnin'

Yeah Renegades is back and the beat is sick
Yung, Freeway, 8 Miles
Let's go

8 miles and running, got my 7 album droppin'
And my 8 album coming
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.