Mr. Serv-On - Throw Ya City Up

New Mexico, Philly, Forth Worth, Long Beach

[Chorus x2]

Niggas throw your city up
If it's real then bang em up
Hoes throw that ass up
If it's real t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.