Mr. Serv-On - For the N.O.

Hear that?
Sucker got ice cubes in a cup nigga!
It's like I'm coolin my drink off nigga!
And this my watch boy!
Like I'm coolin my drink off!
We all p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.