Lambert, Hendricks & Ross - Like Someone in Love

Lately, I find myself out gazing at stars,
Hearing guitars like someone in love.
Sometimes the things I do astound me,
Mostly whenever you're aro...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.