Lambert, Hendricks & Ross - Midnight Indigo

Plenty of blue
Midnight indigo is blue
The only blue I ever know
What dear brother to show, midnight indigo

Soft warm blue glow
That's my midnight in...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.