Eminem - Chloraseptic

2 Chainz!
Yeah, yeah

Take 'em to church, I'm talkin' the tabernacle
It's the return of the body snatcher
Walk in the spot, make my woman smack y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.