Moses Pelham - Wir sind eins (Sagt ihr)

Kann ihr bitte jemand sagen, wie sehr ich sie lieb'?
Und, dass es hier seit Jahr und Tag nichts so herrliches gibt wie sie
Das, was wir haben, zu ti...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.