Moses Pelham - Mein Glück

Ohne Zweifel oder Fragen kann ich sagen, manche ertragen Qualen
Die sich die manch andere an ihren schlimmsten Tagen net ausmalen
Ich will net prahl...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.