Vox Dei - Profecías

De sol a sol
Labrando tierra tendrás tu pan
Todos los ríos van al mar
Pero este nunca se llenará

Todos los ríos
Siempre volverán a donde sali...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.