21 Savage - Dip Dip

Murder Gang shit
You ain't Slaughter Gang you don't speak my language
Niggas really lame, boy they lamer then a bitch
Eat you pussy niggas like a f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.