Frida Gold - In My Sleep

Die Nacht ist lang, der Vodka kalt
Die Welt im Chaos und ich hier mitten drinn'
Ich hier alleine, mitten drinn'
Zu viele Leute, die mich nicht inte...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.