Frida Gold - Zurück zu mir

Was ist wenn ich den Mut verlier'?
Die Lust, die Wut entdrivet dafür
Was ist wenn ich nicht aufstehen will?
Oh Himmel, gib mir ein Gefühl dafür

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.