Frida Gold - Wir sind zuhaus

Ich war mitten drinnen, gab mich allem hin
Immer auf Asphalt
Hab' überall geguckt, alles abgesucht
Nach irgendwas was bleibt

Ganz egal was auch ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.