Frida Gold - Burn The Boats

Auf allen Wänden steht's geschrieben, pink auf weiß
Und ich Depp, ich weiß jetzt endlich was es heißt
Hatte da so ein Bild von mir gemalt und es ste...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.