Jacob Forever - Hasta Que Se Seque El Malecón

Welcome to the Remix
Cuba, Puerto Rico
Dimelo Acere
Diga que Hay
Farru
Jacob Forever

Si preguntaste, si averiguaste por mí
Ahora estoy ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.