Marsimoto - Meisterwerk

Ich geh für dich zur Post, kauf dir 'ne Sonnenbrille von Boss
Guck' nie unter deinen Rock, helf dir runter von deinem Ross
Du bist mein Wild Wild We...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.