Santiano - Rolling The Woodpile

Rollin', rollin', rollin' the whole world round
That fine gal of mine's on the Georgia line
And we'll roll the woodpile down

(Hey)

A way down ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.