Wiz Khalifa - Post Up

I took your bitch, that's right
Money keep coming, that's right
Only ride foreign, that's right
Whole team on, that's right
My niggas gon' ride, that'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.