Justin Bieber - Work For It

(Happy birthday) (Oh)
Imma make you work for it
Imma make you work
Imma make you work for it
Imma make you work
Ooh, Imma make you sweat for it
That g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.