Xzibit - My Name

This ain't beef man
I don't know what the fuck to call it
But no beef
Whattup X

I float like B.I.G.'s spirit in this bitch I'm ghostly
Rush me,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.