Rich Homie Quan - Hate I

Hate I fell in love
She know everything about me
Hate I feel in love with that pussy can't go without it
Hate I, Hate I
Hate I

I know they hate I mad...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.