Young Thug - Color Purple

Hey, Oprah Winfrey bring me that color purple
Ey, Danny Glover bring me that color purple
Oh, double cup fill it up with color purple
Color purple
Bri...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.