Future - Bitches Ain't Shit

No, no, no, no, no
These bitches ain't shit
You know that and I know that
These bitches ain't shit (no)
No, no, no, no
I don't give a fuck about you t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.