Future - Rocket Ship

Drinkin' lean, totin' extendos
Phantom long like a limo
(ATL Jacob)
I've been poppin' since my demos
I've been poppin' since my demos, bitch

I'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.