Dr. Dre - Fuck wit Dre Day (And Everybody's Celebratin')

Yeah, hell yeah, know what I'm sayin, yeah

Mista Busta, where the fuck you at?
Can't scrap a lick, so I know ya got your gat
Your dick on hard, f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.