Eazy E - We Want Eazy

"We want eazy!"
Well, clap ya hands then-come on
Clap ya hands everybody
Clap ya hands, come on, come on
Put ya hands together and clap 'em
Now can y'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.